در حالی که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر ضرورت خودکفایی کشور در تولید محصولات کشاورزی تاکید خاصی دارد، آمارهای رسمی نشان می‌دهد محصولات کشاورزی و مواد خوراکی مهمترین کالاهای وارداتی به کشور در سال 1...
حاصل آموزه های جهان غرب در مدل توسعه ای ارایه شده اش را می توان امروز در جای جای جهان نظاره گر بود، منابع طبیعی نابود شده حاصل همین مدل است که با ادمه آن بشر با بحرانهای بسیاری روبرو خواهد شد، در کشور...
خبرگزاری مهر: 57 محصول کشاورزی آذربایجان غربی از 155 محصول تولیدی تحت پوشش بیمه صندوق محصولات کشاورزی بوده که برای کاهش اثر خسارتهای احتمالی لزوم استقبال کشاورزان از بیمه محصولات کشاورزی ضروری است.